تشخيص حالت­ های چهره

پردازش تصوير می­ تواند در تشخيص هيجان­ های کاربر استفاده شود؛ برای اين کار بايد از کاربر، در حال تعامل با سيستم توسط دوربين تصوير گرفته شود. سپس توسط الگوريتم­ هايي خاص، اين تصاوير پردازش شوند. به اين ترتيب مشخص می­ شود که چهره يادگيرنده و يا حرکت­ های کاربر بيانگر چه هيجان­ هايي است. اين کار با مدل گيری از ذهن انسان انجام می­ شود؛ که با ديدن چهره فرد مقابل، به هيجان­هايش پی می­برد. مدل­هايي نيز ارائه شده ­اند که بيانگر هيجان­ه ای هستند که از طريق چهره نمايان است.

اين کار نيز علاوه بر احتياج به سخت افزار خاص مانند دوربين تصوير برداری متصل به کامپيوتر، احتياج به پردازش تصوير بسيار پيچيده­ای بر روی اطلاعات تصويری دارد.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *