نتیجه هم تیمی شدن شمی‌ها با حسی‌ها چه می‌شود؟

شمی-با-حسی

در مطلب قبلی به تاثیر بُعد اول شخصیتی( I یا درونگرا و E یا برونگرا) در کار تیمی به صورت مختصر اشاره کردیم. در این مطلب به بُعد دوم و ترکیب اول و دوم در تیم‌بندی خواهیم پرداخت.

بعد دوم(Intuitive=شمی و Sensate=حسی):
حسی‌ها(S) بهتر می‌توانند اطلاعات مختلف را در ذهنشان سازمان‌دهی کنند. و تنها در صورتی از ایده‌های جدید استقبال می‌کنند که قابلیت اجرایی داشته باشند.

شمی‌ها(N) اما، برای نوآوری و خلاقیت، بهای فراوان قائل هستند. و اغلب دنبال ایده‌های جدید هستند. پس وجود افراد شمی در تیم برای مسائل سخت که نیاز به خلاقیت دارد تاثیر مثبتی دارد.

 بهترین ترکیب در تیم‌بندی:

حسی-برونگرا(ES) با شمی-درونگرا(IN): افراد ES اطلاعات را به خوبی سازمان‌دهی و چون برونگرا هستند حوصله بیشتری برای توضیح و انتقال آن دارند. در مقابل INها به خوبی اطلاعات را دریافت می‌کنند و با بعد شمی خود راهکارهای خلاقانه‌ای به آن می‌افزایند.

شمی-برونگرا(EN) با حسی-درونگرا(IS): افراد EN می‌توانند بدون ساختار و سازماندهی اطلاعات یا ایده‌های زیادی را روانه هم تیمی خود کنند. حال اگر هم‌تیمی‌شان IS باشد می ‌تواند با طمئنینه حرف‌ها را بشنود و سپس آن‌ها را به درستی سازماندهی کند.

برای دسترسی به مطلب قبلی مرتبط با تیپ شخصیتی ، می‌توانید مطلب تا بحال در انتخاب هم تیمی، تیپ شخصیتی را در نظر گرفته اید؟ را مطالعه کنید.

منبع:

“Simulation of Pair Programming using Multi-Agent and MBTI Personality Model”

Noori, F. and Kazemifard, M. (2015)

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *