انواع بیش فعالی را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد.

انواع بیش فعالی

انواع بیش فعالی

۱) بدون توجه و بی دقت

انواع بیش فعالی با این نوع اختلال شروع می شود که فرد نتواند بر روی فعالیت خاصی تمرکز کند. اکثر کودکان دچار ADHD در دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند.

این دسته از افراد غالبا:

 • به جزئیات دقت ندارند.
 • نمی توانند بر بازی و فعالیت های مدرسه خود تمرکز کنند.
 • تکالیف خود را در منزل تا به آخر انجام نمی دهند.
 • در انجام دادن یک و فعالیت و وظیفه به طور کامل نقص دارند.
 • اغلب وسایل و کتاب های خود را گم می کنند.

نوع تکانشیبیشفعالی

این اختلال شخص بدون فکر اقدام می کند و بسیار فعال است. فعالیت بیش از حد معمول، قابل مشاهده‌ترین مشخصه اختلال ADHD است.

کودک بیش‌فعال همیشه در حال انجام کاری می‌باشد. ممکن است سطح بیش‌فعالی با افزایش سن کاهش یابد. این کودکان قبل از  فکر  کردن عمل می کنند.

این کودکان امکان دارد در خیابان شروع به دویدن ناگهانی کنند یا از درخت بالا روند. از موقعیت های خطرناک شگفت زده می شوند و گاهی اصلا برای خروج از این وضعیت ایده ای ندارند.

این کودکان را می توان از روی این اقدامات شناخت:

 • بی قرار و نا آرام.
 • دویدن از سویی به سوی دیگر و بالا رفتن.
 • پایین آمدن از صندلی که اجازه این کار را ندارند.
 • بازی کردن با صدای بلند.
 • صحبت کردن بیش از حد.
 • پاسخ‌دادن ناگهانی و بدون فکر به پرسشی که هنوز تمام نشده است.
 • نداشتن صبر در نوبت خود
 • پریدن بدون اجازه وسط بازی دیگران
 • در وسط صحبت دیگران پریدن.

نوع ترکیبی

در این نوع اختلال فرد بسیار فعال است و بدون فکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌نماید. کودکان با این نوع اختلال نشانه‌هایی از هر دو نوع قبل را که متذکر شویم دارا هستند.

آن ها در توجه‌کردن، بیش‌فعال بودن و کنترل تکانش‌های خود دچار مشکل هستند. البته گاهی تمام کودکان بی‌توجه هستند و یا اینکه بیش از حد فعالیت می‌کنند.

حرکات تکانشی دارند، اما در کودکان دچار ADHD این حرکات همیشگی هستند نه استثنایی این رفتارها برای کودک در خانه، مدرسه و با دوستان مشکلات حقیقی ایجاد می‌کنند.

در نتیجه اکثر کودکان دچار این اختلال احساس افسردگی، اضطراب و عدم اطمینان به خود را دارند. این احساسات جزء نشانه‌های ADHD محسوب نمی‌شوند و در اثر مشکلات مکرر در خانه و مدرسه در کودک ایجاد می‌شوند.

در این مقاله انواع بیش فعالی را با هم مرور کردیم منتظر مقالات بعدی ما باشید.

آسو میرزائی فرد

تحریریه شناخت مگ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *