Tag Archives: پیوستگی اتصالات مغزی

مطالعه اتصالات مغزی شما را افزایش می‌دهد.

مطالعه، نه تنها پیوستگی اتصالات مغزی را تقویت می‌کند بلکه می تواند میزان توجه و تمرکز فرد را نیز افزایش دهد. اگر برای متمرکز شدن همواره با خود در کشمکش هستید، مطالعه کردن شما را از این جنگ بیهوده نجات خواهد داد.